Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Hälsingegymnasiet

1. Inledning

Från den 1 januari 2009 är lagen om diskriminering och kränkande behandling justerad i både skollagens 14:e kapitel och diskrimineringslagen. Den som ansvarar för en verksamhet som regleras i skollagen ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Bland annat ska en plan för likabehandling och en plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas och årligen revideras. Dessa kan med fördel slås ihop och det har i detta fall även gjorts[1]. Rektor eller motsvarande funktion ska utreda trakasserier och annan kränkande behandling och göra allt som rimligen kan krävas för att förebygga sådana handlingar.

Det är viktigt för oss på Hälsingegymnasiet att likabehandlingsplanen är ett levande dokument.

1.1 Vad är kränkande behandling?

I skollagen, läroplanen och förarbetena till dessa används begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Kränkningar kan vara:

 • Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
 • Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad för något i situationen menat som nedsättande)
 • Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning osv)
 • Text eller bilder (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, SMS, MMS eller sociala medier)

 

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck och kan ha sin grund i odemokratiska
värderingar avseende kön, socialekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som upplever att hon eller han blivit kränkt alltid måste tas på allvar.

 

1.2 Typer av kränkande behandling

Mobbning

Definitionen på mobbning är att en person blivit utsatt för kränkningar vid upprepade tillfällen. Det råder även en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.

Diskriminering

Diskriminering är en övergripande term för kränkande behandling av individer eller grupper av individer på grunder som kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet.

Rasism

Rasism är ett uttryck för föreställningen att den egna folkgruppen är överlägsen andra.

1.3 Målsättning

 • Alla ska känna sig trygga på Hälsingegymnasiet.
 • Likabehandlingsplanen ska förankras bland elever, personal och föräldrar.
 • Ingen elev eller personal ska känna sig diskriminerad eller trakasserad i skolan.
 • Elever med behov av särskilt stöd i skolan ska få den hjälp de behöver.
 • Alla individer ska respekteras.
 • Alla på skolan, elever samt personal, förväntas ha ett ansvar för att målen i planen uppfylls.

 

2. Åtgärdsplan

Åtgärdsplanen utgår från värdegrunden i vår lokala arbetsplan som bl.a. bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta innebär bland annat att ingen elev ska utsättas för någon form av diskriminering och att alla ska visa respekt och hänsyn till varandra. Åtgärdsplanen innehåller två delar; dels det förebyggande arbetet och dels åtgärder vid upptäckt av akuta kränkningsärenden.

2.1 Förebyggande arbete

Alla som vistas på Hälsingegymnasiet ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Vidare ska alla aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig ska förekomma. Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan.

Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanens innehåll är känt bland personal och elever och att den förankras i arbetet på skolan. Arbetsgången vid upptäckt av kränkande behandling ska vara känd bland eleverna och diskuteras lämpligen vid mentorssamtal. Vi bedömer att mentorerna, genom sin kontinuerliga dialog med mentorseleverna, har goda möjligheter att upptäcka eventuella kränkningar bland eleverna.

Skolledningen föreslår följande förebyggande åtgärder

 • Undervisande lärare och mentorer har i uppdrag att kontinuerligt inventera elevers behov av särskilt stöd.
 • Skolan ska samla all nödvändig information om t.ex. dyslexi på en central plats.
 • Alla elever ska ges möjlighet att tala till punkt i undervisningen.
 • Eleverna ska få möjlighet att ta del av olika åsikter och förhållningssätt i undervisningen.
 • Stärka elevdemokratin, genom elevråd och fungerande klassråd.
 • Extra fokus läggs på mentorskapet

 

2.2 Kartläggning och analys

En enkät som innehåller frågor om kränkande behandling går ut till samtliga elever på skolan en gång per läsår. Skolledningen analyserar resultaten och föreslår åtgärder. I slutet av läsåret utvärderas planen av skolledningen som föreslår revideringar av planen för kommande läsår.

 

2.3 Handlingsplan vid fall av diskriminering och kränkande behandling

 1. När någon personal, elev eller förälder misstänker att en elev blir utsatt för kränkande behandling kontaktas snarast elevens mentor och någon i skolledningen. All personal reagerar omedelbart på diskriminering och kränkande behandling, genom att ingripa och avbryta handlingen, samt prata med de inblandade. Det är av yttersta vikt att den som blivit utsatt kommer till tals och ges möjlighet att uttrycka sin upplevelse av det inträffade.
 2. Berörda mentorer till inblandade elever meddelas om vad som har hänt och vilka åtgärder som hittills har vidtagits. Vid grava eller upprepade fall av diskriminering och kränkning ska alltid polisanmälan ske.
 3. Respektive mentor tar ansvar för att samtala med berörda elever och deras vårdnadshavare om det inträffade. Efter godkännande från den utsatta, kallas den/de som deltagit i kränkningen till enskilda samtal. Man skriver även en kortfattad utredning enligt blanketten i likabehandlingsplanen.
 4. Mentor genomför uppföljningsträffar med både den som blivit utsatt och den/de som kränkt. Om kränkningen fortsätter kan åtgärder som skriftlig varning, avstängning och polisanmälan bli aktuella.
 5. Vid behov kallas ex. kurator eller skolläkare in som hjälp.

 

2.4 Handlingsplan vid fall av diskriminering och kränkande behandling mellan vuxen och elev

 1. Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt av någon vuxen vänder sig han/hon eller förälder till mentor, lärare, rektor eller annan personal.
 2. Rektor och den som har blivit anmäld/tilltalad informeras, om så önskas tillsammans med en facklig representant.
 3. Rektor vidtar en utredning.
 4. Båda parter ska beredas möjlighet till samtal med varandra, detta samtal ska ske tillsammans med i fallet lämpliga parter, t ex föräldrar, mentorer, rektorer eller annan representant.
 5. Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor, eventuellt ytterligare åtgärder beslutas och vidtas av rektor eller parterna själva vid denna uppföljning.
 6. Beroende på diskrimineringen eller kränkningens art kan polisanmälan bli aktuell. Rektor gör en sådan polisanmälan.

Dokumentation förvaras hos syv. Rektors uppgift är att bevaka att man möts som jämställda parter och att konflikten får en varaktig lösning.

 

2.3 Utredning av kränkning

 • Skolledningen ansvarar för att arbetet dokumenteras.
 • Använd blanketterna längst bak i likabehandlingsplanen under utredningen.
 • Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
 • Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som påstås ha utövat kränkningarna.
 • Hur omfattande utredningen behöver vara måste anpassas efter det enskilda fallet.
 • Generellt gäller dock att verksamheten inte bara kan nöja sig med att konstatera att ord står mot ord. Verkliga ansträngningar måste göras för att komma fram till en egen uppfattning och bedömning av vad som hänt.
 • Vårdnadshavare till elever (myndig elev) som är inblandade bör informeras skyndsamt. Inblandade elever bör informeras om att så kommer att ske.
 • Beakta sekretess och tystnadsplikt.
 • Händelser, som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, ska också rapporteras till Arbetsmiljöverket. Rektor ansvarar för rapporten.

 

3. Uppföljning

Rektor sammanställer årligen en rapport utifrån händelser, åtgärder, utvärderingar och rapporter från rektorer, personal och elever. Handlingsplanen utvärderas varje läsår och revideras. Planen är ett levande dokument, som eleverna ska arbeta med under åren på Hälsingegymnasiet, samt erbjudas möjlighet att komma med tankar och synpunkter på innehållet i planen. Skolledningen ansvarar för revidering av planen.

 

4. Blanketter

Nedanstående blanketter används för att dokumentera åtgärder och fylls i på dator eller som utskrivna dokument. Blanketterna är:

 1. Utredning om kränkande behandling
 2. Åtgärdsprogram vid kränkande behandling
 3. Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling

 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling har utvärderats och revideras av skolledning och:

2018 Marie Einarsson och elever

2017 Lilian Wallgren och elever

2016 Karina Prozenko och elever

2015 Marie Einarsson och elever

2014 Nina Blom och elever

2013 Nina Blom och elever

2012 Nina Blom och elever

2011 Nina Blom och elever

2010 Nina Blom och elever

2009 Nina Blom och elever

2008 Nina Blom och elever

 

Utredning om kränkande behandling vid Hälsingegymnasiet

Dagens datum:_________________
Händelsens datum:______________
Utsatt elev:___________________________________________    Klass:___________

Personer som deltar vid samtalet:

Vem har uppmärksammat problemet?

Vem/vilka har utfört kränkningen?

Beskrivning av händelseförloppet:

Omedelbara åtgärder:

Datum för uppföljningssamtal: _______________________________________________

Ansvarig i ledningsgruppen:__________________________________________________

 

Åtgärdsprogram vid kränkande behandling på Hälsingegymnasiet

Dagens datum:_________________

Elev:___________________________________________              Klass:___________

Mentor:________________________________________

Personer som deltar vid samtalet:

Nulägesbeskrivning:

Mål:

Åtgärder:

Datum för uppföljningssamtal: _______________________________________________

Ansvarig i ledningsgruppen:__________________________________________________

Myndig elev/målsman:_______________________________________________________

 

Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling på Hälsingegymnasiet

Dagens datum:_________________

Elev:___________________________________________              Klass:___________

Mentor:________________________________________

Personer som deltar vid samtalet:

Nulägesbeskrivning:

Måluppfyllelse:

Vidare åtgärder:

Datum för uppföljningssamtal: _______________________________________________

Ansvarig i ledningsgruppen:__________________________________________________

Myndig elev/målsman:_______________________________________________________

[1] För enkelhetens skull kallas planen i löptext för likabehandlingsplanen. Det blir ett begrepp som är mer lättillgängligt för både elever och lärare att referera till i samtal och diskussioner.