Överklagan

Så här går du tillväga om du vill överklaga ett beslut

Skicka överklagandet till Hälsingegymnasiet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsdomstolen. Skälet till att du ska vända dig till beslutsmyndigheten (rektor) är att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut om den anser det befogat. Om beslutsmyndigheten inte ändrar sitt beslut skickas överklagandet automatiskt vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsdomstolen.

Vad ska finnas med?

I överklagandet skall anges vilket eller vilka beslut som man överklagar och vilken ändring som man begär. Det är också viktigt att motivera varför dessa ändringar bör göras. Även intyg och andra utlåtanden som man vill åberopa skall skickas med

Uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Skriv under överklagandet.

Överklagandet måste  ske senast tre veckor efter att man tagit del av beslutet  (23 § förvaltningslagen). 

Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Nämndens beslut är offentliga.

Har du  frågor eller vill ha mer hjälp om hur ett beslut överklagas, gå in på www.overklagandenamnden.se eller ring 08-586080 00 eller maila till overklagandenamnden@skolinspektionen.se alt. Postadress Skolväsendets överklagandenämnd Box 23069 104 35 Stockholm

Överklagan av beslut om ”Avstängning” och ”Befrielse från undervisning”

Några få beslut kan istället överklagas hos förvaltningsdomstolen. När det gäller beslut som fattas på skolan är det två beslut som överklagas dit

Avstängning

Rektor kan när alla andra möjligheter är uttömda besluta att en elev för en kortare tid stängs av från skolan och inte bereds tillträde varken till skolan eller undervisningen i skolan.

Du kan överklaga till Förvaltningsdomstolen om det beslutas att ditt barn stängs av från skolan

Lagtext om Avstängning 

Befrielse från undervisning

Under vissa mycket speciella omständighéter kan skolan besluta att en elev inte behöver delta i något ämne eller någon verksamhet av skäl som är av mer privat karaktär och  ligger utanför själva skolverksamheten.

Det går att  överklaga ett beslut att ditt barn beviljas eller inte beviljas Befrielse från undervisning, till Förvaltningsdomstolen.

Lagtext om Befrielse från undervisning

Hur du överklagar ett beslut hos Förvaltningsdomstolen 

Här kan du läsa hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut hos förvaltningsdomstolen

Överklaga myndighetsbeslut hos Förvaltningsdomstolen

Beslut som inte går att överklaga är till exempel betygssättning och klassammansättning.